فـاصـلـه گـرفـتـن سـیـارات و زمـیـن از هـمـدیـگـر

1ـــ زمین وسیارات در ابتدا به هم متصل بوده اند وبعد از هم باز کرده شده و بلند کردهشده اند:

چنانکه پیش از این آمد خورشید و سایرسیارات منظومه شمسی در ابتدا در کـنـار هـمشکـل گرفته بوده اند  و بعدهااز هم فاصله گرفته اند.علت اینکه قرآن دور شدن آنها را "بلند کردنِ"آنها توصیف نموده  این است که بالای ماقـرار دارنـد و دور شـدن آنها نسبت به ما حالتِ "بلند شدن و بالا رفـتنِ آنها"  دارد.

2ـــ میان سیاراتستونهای نامرئی وجود دارد:

سیارات منظومه شمسیبا نیروی جاذبه که انسان آنرا بصورت ستونهای از موج تصور می کند و به شکـل سـتـون آنـرا رسم می کندبا هم نگـهـداشته شده اند.

 

 3ـــ میان سیارات تعادل وجوددارد:

عـلـتِ کشیده نشدن سیارات بطرف همدیگرو یا هل ندادنهمدیگر وجود نیروی جذبو دفع متعادل میان آنها است. مثلاً خورشید زمین را بـطرف خود می کشد وزمین در حرکت خود دور خورشید که رو به دور شدن از از خورشـیـد است خود را از خورشید دفع می کند (که به آن نیروی گریز از مرکز گفته می شود). نیروی کشش خورشید و دفع زمینبه یک اندازه است، به این خاطر نه خورشید می تواند زمین را بطرف خود بکشد و نه زمین از مدار خود دور خورشید خارج شده و به بیرون از منظومه شمسی برود. از آنجا که زمین در مداری شبه بیضی دور خورشید می گردد هنگامی که به خورشید نزدیک می شود سرعت آن بیشتر می شود، در نتیجه نیروی دفع (نیروی گریز از مرکز) آن نیز بیشتر می شود که برابر می شود با نیروی جاذبه بیشتر شده خورشید، و هنگامیکه از خورشید دور می شود و نیروی جاذبه خورشید کمتر می شود سرعت حرکت آن نیز کمتر می شود، و به این شکل همیشه نیروی جذب و دفع (نیروی گریز از مرکز) برابر است. این وضع در رابطه با همه اجرامی که در مرکز هستند و اجرامی که در مداری دور آنها می گردند صادق است، مانند زمین و ماه.

منبع

/ 0 نظر / 4 بازدید